Środki ostrożności

Środki ostrożności

Środki ostrożności podczas pracy z ługiem sodowym:

 • stosować rękawice ochronne,
 • nosić okulary ochronne lub maskę przeciwgazową na twarz,
 • nosić odzież ochronną,
 • nie wdychać oparów,
 • przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnych pojemnikach,
 • zapewnić wentylację miejsca magazynowania pojemników,
 • nie opróżniać zbiorników do kanalizacji i zapobiegać przed wydostaniem się substancji do środowiska,
 • unikać wilgoci i wysokich temperatur,
 • przechowywać z dala od źródeł ciepła,
 • wyposażyć miejsce pracy z substancją w prysznic oraz natrysk do płukania oczu,
 • unikać kontaktu z metalami ze względu na ryzyko wybuchu.

Zagrożenia dla człowieka – pierwsza pomoc:

 • W przypadku dostania się ługu sodowego do dróg oddechowych:
  • Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze, z dala od miejsca zagrożenia,
  • Zapewnić poszkodowanemu warunki do odpoczynku, w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie,
  • Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła,
  • Zapewnić pomoc medyczną poszkodowanemu,
  • Zastosować sztuczne oddychanie w przypadku zatrzymania oddechu.
 • W przypadku połknięcia ługu sodowego:
  • Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza,
  • Nie wywoływać wymiotów u poszkodowanego,
  • Nie podawać poszkodowanej osobie płynów.
 • W przypadku kontaktu ługu sodowego z włosami i/lub skórą:
  • Zdjąć z poszkodowanego zanieczyszczoną odzież i obuwie,
  • Spłukać skórę poszkodowanej osoby obfitą ilością wody, niewielkim strumieniem,
  • Zapewnić pomoc medyczną poszkodowanemu,
  • Założyć jałowy opatrunek na oparzenie.
 • W przypadku dostania się ługu sodowego do oczu:
  • Natychmiast przemyć oczy poszkodowanego dużą ilością wody, przy odwiniętych powiekach,
  • Usunąć soczewki kontaktowe jeśli to możliwe i kontynuować płukanie oczu,
  • Wezwać lekarza.

Zagrożenia dla środowiska:

 • Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości ługu sodowego do gleby, kanalizacji i cieków wodnych, ze względu na możliwość skażenia terenu
 • Postępowanie w przypadku uwolnienia ługu sodowego do środowiska:
  • natychmiast poinformować odpowiednie władze lokalne oraz zlikwidować wyciek jeśli jest to możliwe,
  • zapobiegać przed rozprzestrzenianiem się cieczy poprzez obwałowanie terenu,
  • rozlany ług sodowy zasypać ziemią lub piaskiem i zebrać do zamykanego pojemnika,
  • zutylizować w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.